THÔNG TIN 24 GIỜ

CHÁT CÙNG CHỦ NHÀ
LIÊN KẾT WEBSITE
ĐIỂM BÁO
DỰ BÁO THỜI TIẾT--------------MÁY TÍNH--------------

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Chào mừng quý thầy cô đến thăm Blog Dạy và Học - Giao lưu, học hỏi .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  SKKN-Phương pháp dạy học Từ ngữ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Huy Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:46' 25-02-2009
  Dung lượng: 141.0 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  PHOØNG GIAÙO DUÏC CHAÂU THAØNH
  TRÖÔØNG THCS NINH ÑIEÀN
  (((

    Ngöôøi thöïc hieän:
  Nguyễn Thị Thu Phượng
  Toå: Xã Hội.  
  NAÊM HOÏC: 2007 – 2008.
  BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI

  - Tên đề tài: PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC TÖØ NGÖÕ
  - Họ và tên tác giả: NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG
  - Đơn vị công tác: Trường THCS Ninh Điền.


  1. Lý do chọn đề tài:
  - Ngôn ngữ là một yếu tố cơ bản cấu thành dân tộc, duy trì và phát triển truyền thống văn hoá dân tộc.
  - Phát huy năng lức giao tiếp và khả năng tư duy của học sinh.
  2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu là học sinh khối lớp 6.
  - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu các tài liệu, đưa ra giải pháp và tiến hành giảng dạy thí điểm, sau đó đánh giá, rút ra kinh nghiệm cho bản thân.
  3. Đề tài đưa ra giải pháp mới:
  - Học sinh rèn luyện được nhiều kỹ năng giao tiếp, tăng vốn từ.
  - Học sinh biến mình thành người tự khám phá ra kiến thức, tự tìm kiến thức cho mình.
  4. Hiệu quả áp dụng:
  - Học sinh tích cực học tập, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.
  5. Phạm vi áp dụng:
  Đề tài này có thể thực hiện như một chuyên đề và áp dụng rộng rãi cho bộ môn Ngữ Văn ở trường THCS Ninh Điền.

  Châu Thành, ngày 10 tháng 03 năm 2008
  NGƯỜI THỰC HIỆN

  PHAÀN I. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

  1. Lyù do choïn ñeà taøi:

  Hieän nay , trong xu theá môû cöûa, hoäi nhaäp vôùi theá giôùi veà kinh teá, vaên hoaù, khoa hoïc kyõ thuaät… thì ngoân ngöõ laø moät ngaønh khoa hoïc coù taàm quan troïng vaø gaëp nhieàu khoù khaên. Vì theá, vieäc daïy hoïc töø ngöõ ( Tieáng Vieät) ñöôïc chuù troïng ôû töøng baäc hoïc, caáp hoïc. Maët khaùc ngoân ngöõ coøn laø yeáu toá caáu thaønh daân toäc, duy trì vaø phaùt trieån truyeàn thoáng vaên hoaù cuûa daân toäc.

  Trong giao tieáp, neáu khoâng naém ñöôïc nghóa cuûa töø thì ngöôøi tieáp nhaän seõ khoâng hieåu bieát, thaäm chí coøn hieåu sai leäch vaán ñeà. Coøn baûn thaân ngöôøi noùi thì khoù laøm cho ngöôøi nghe hieåu ñöôïc yù mình, cuøng vôùi vieäc non yeáu ngöõ phaùp, non yeáu vieäc söû duïng töø ngöõ laøm cho giao tieáp khoù khaên vaø khoâng ñaït hieäu quaû. Ñeå phaùt huy naêng löïc giao tieáp thì tröôùc heát ta phaûi hieåu ñöôïc töø, coù khaû naêng huy ñoäng voán töø vaø caùch söû duïng töø. Vì theá daïy hoïc töø ngöõ laø moät nhieäm vuï quan troïng trong heä thoáng moân hoïc trong nhaø tröôøng phoå thoâng. Neân baûn thaân toâi vaø nhoùm chuyeân moân cuûa ñònh thöïc hieän ñeà taøi naøy: “ Phöông phaùp daïy hoïc töø ngöõ ” .

  2. Ñoái töôïng nghieân cöùu:
  - Hoïc sinh, giaùo vieân daïy ngöõ vaên tröôøng THCS Ninh Ñieàn.
  - Caùc phöông phaùp daïy töø ngöõ.

  3. Phaïm vi nghieân cöùu:
  - Nghieân cöùu trong phaïm vi daïy - hoïc tröôøng THCS Ninh Ñieàn.

  4. Phöông phaùp nghieân cöùu.

  - Nghieân cöùu taøi lieäu.
  - Ñieàu tra qua döï giôø, ñaøm thoaïi, kieåm tra ñoái chieáu.

  PHAÀN II. NOÄI DUNG

  Cô sôû lyù luaän:
  Trong heä thoáng ngoân ngöõ, töø ngöõ laø ñôn vò tín hieäu ñích thöïc. Baûn chaát tín hieäu laø taïo ñieàu kieän cho ngoân ngöõ trôû thaønh coâng cuï giao tieáp cuûa loaøi ngöôøi. Töø vöïng laø moät trong caùc boä phaän cuûa heä thoáng ngoân ngöõ, thieáu töø vöïng thì khoâng coù baát kyø ngoân ngöõ naøo. Thaønh phaàn ngöõ aâm, thaønh phaàn ngöõ phaùp cuõng ñöôïc theå hieän trong töø. Nhö vaäy, daïy hoïc töø ngöõ laø boä phaän khoâng theå thieáu trong chöông trình Tieáng vieät ôû tröôøng phoå thoâng noùi chung, vaø tröôøng THCS noùi rieâng.
  Vieäc daïy hoïc töø ngöõ ngaøy caøng coù yù nghóa caáp thieát vì tieáng Vieät ñöông trong giai ñoaïn phaùt trieån aøo aït, chöa bao giôø tieáng Vieät ñoøi hoûi phaûi boå sung saùng taïo nhieàu töø ngöõ nhö baây giôø bôûi vì coâng cuoäc ñoåi môùi saâu saéc toaøn dieän cuûa chuùng ta ñang phaùt trieån vôùi toác ñoä nhanh choùng, chính saùch môû cöûa ñang ñaët tieáng Vieät cuûa chuùng ta trong quan heä tieáp xuùc vôùi nhieàu ngoân ngöõ treân theá giôùi. Haøng loaït töø môùi, caùch noùi môùi ra ñôøi, coù caùch hay, cuõng coù nhieàu caùch noùi khoâng hay hoaëc thaäm chí khoâng theå tieáp nhaän ñöôïc. Treân baùo chí, treân caùc phöông tieän truyeàn thanh, truyeàn hình nhaát laø caùc bieån quaûng caùo, teân caùc cöûa haøng, cöûa hieäu nhan nhaõn töø nöôùc ngoaøi, nhieàu teân goïi Taây khoâng ra Taây, Vieät Nam khoâng ra Vieät Nam. Vieäc taïo töø
  Avatar
  TV mới chúc thầy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.
   
  Gửi ý kiến